BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ ?

BUNLARI BİLİYORMUYDUNUZ ?

1. ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ
31.05.2006 tarih ve 26184 sayılı Resmî Gazete 
SEKİZİNCİ KISIM 
Eğitim-Öğretim 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Öğrenci İşleri 
Kayıt kabul 
 MADDE 77 (2) Zorunlu öğrenim çağındaki özel eğitime ihtiyacı olan bireyler için gündüzlü okul ve kurumlara kayıtta tuvalet eğitimi kazanmış olma şartı aranmaz.

2. SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK  SİGORTASI KANUNU

 

Kanun Numarası                   : 5510
Kabul Tarihi                         : 31/5/2006
Yayımlandığı R.Gazete         : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200
Yayımlandığı Düstur             : Tertip : 5  Cilt : 45 

Değişiklik Tarihi: 01.10.2008

Yaşlılık sigortasından sağlanan haklar ve yararlanma şartları

 MADDE 28 (Ek fıkra: 17/4/2008-5754/16 md.) Emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanması talebinde bulunan kadın sigortalılardan başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malûl çocuğu bulunanların, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra geçen prim ödeme gün sayılarının dörtte biri, prim ödeme gün sayıları toplamına eklenir ve eklenen bu süreler emeklilik yaş hadlerinden de indirilir


3. EK MAZARET İZİN HAKKI


6525 s. BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 

MADDE 7 ‒ 657 sayılı Kanunun 104 üncü maddesine aşağıdaki (E) fıkrası eklenmiş, mevcut (E) fıkrası (F) olarak teselsül ettirilmiştir.

"E) Memurlara; en az yüzde 70 oranında engelli ya da süreğen hastalığı olan çocuğunun (çocuğun evli olması durumunda eşinin de en az yüzde 70 oranında engelli olması kaydıyla) hastalanması hâlinde hastalık raporuna dayalı olarak ana veya babadan sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde on güne kadar mazeret izni verilir."

Aynı madde işçiler için geçerlidir. Bu mazaret izni memur ve işçiler için öngörülen yıl bazında 10 günlük mezaret izninine ek olarak anne veya babadan birine verilmektedir.