Büyükşehir Belediyesi Kanunu

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU
Kanun Numarası : 5216
Kabul Tarihi : 10/7/2004
Yayımlandığı Resmi Gazete : Tarih: 23/7/2004 Sayı :25531
Büyükşehir, ilçe ve ilk kademe belediyelerinin görev ve sorumlulukları
Madde 7
– ……..
İlçe ve ilk kademe belediyelerinin görev ve yetkileri şunlardır:
d) Birinci fıkrada belirtilen hizmetlerden; 775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak, otopark, spor, dinlenme ve eğlence yerleri ile parkları yapmak; yaşlılar, özürlüler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel hizmetler sunmak; mesleki eğitim ve beceri kursları açmak; sağlık, eğitim, kültür tesis ve binalarının yapım, bakım ve onarımı ile kültür ve tabiat varlıkları ve tarihî dokuyu korumak; kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin geliştirilmesine ilişkin hizmetler yapmak.
Büyükşehir belediye başkanının görev ve yetkileri
Madde 18
– Büyükşehir belediye başkanının görev ve yetkileri şunlardır:
m) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak,  özürlülerle ilgili faaliyetlere destek olmak üzere özürlü merkezleri oluşturmak.
Büyükşehir belediyesinin giderleri
Madde 24
– Büyükşehir belediyesinin giderleri şunlardır:
j) Dar gelirli, yoksul, muhtaç ve kimsesizler ile özürlülere yapılacak sosyal hizmet ve yardımlar.
Ek Madde 1- (Ek:1/7/2005-5378/40 md.)
Büyükşehir belediyelerinde özürlülerle ilgili bilgilendirme, bilinçlendirme,
yönlendirme, danışmanlık, sosyal ve mesleki rehabilitasyon hizmetleri vermek üzere özürlü hizmet birimleri oluşturulur. Bu birimler, faaliyetlerini özürlülere hizmet amacıyla kurulmuş vakıf, dernek ve bunların üst kuruluşlarıyla işbirliği hâlinde sürdürürler. Özürlü hizmet birimlerinin kuruluş, görev, yetki, sorumluluk ve işleyişine ilişkin usul ve esaslar Özürlüler İdaresi Başkanlığının görüşü alınarak
İçişleri Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelikle belirlenir.